ROCH-454 测序仪介绍 Bioinformatics

ROCH-454 测序仪介绍

454公司可谓新一代测序技术的奠基人。2005年底,454公司推出了革命性的基于焦磷酸测序法的超高通量基因组测序系统——Genome Sequencer 20 System,被《Nature》杂志以里...
阅读全文